Regulamin Współpracy z Serwisem Ceneo 

1.      POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

1.1.           Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki współpracy Ceneo.pl sp. z o.o. z Kontrahentami w ramach Serwisu Ceneo (OWW) oraz zakres i warunki świadczenia przez Ceneo.pl sp. z o.o. odpłatnych usług polegających na podejmowaniu działań zmierzających do Generowania Ruchu i prezentowania w Serwisie Ceneo towarów lub usług dostępnych w ramach  Sklepów Internetowych prowadzonych przez Kontrahentów oraz Oferty Handlowej Kontrahentów (Usługi Ceneo).

 

1.2.           Warunkiem rozpoczęcia współpracy z Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo jest zawarcie Umowy. Umowa zawierana jest na czas nieokreślony.

 

1.3.           Ceneo.pl sp. z o.o. może świadczyć inne usługi związane z Serwisem Ceneo, których rodzaje i zakres określane są w odrębnych regulaminach (Usługi Dodatkowe).

 

1.4.           Warunkiem technicznym korzystania z usług oferowanych przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet i z zainstalowaną przeglądarką internetową, a także konta poczty elektronicznej działającego na dowolnym serwerze. Korzystanie z Serwisu Ceneo możliwe jest wyłącznie przez przeglądarkę internetową.

 

2.      DEFINICJE

 

2.1.           Ceneo.pl sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Grunwaldzkiej 182, 60-166 Poznań, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000634928, kapitał zakładowy: 5 000 000 złotych, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 525-26-74-781, REGON 365338986

 

2.2.           Serwis Ceneo – prowadzony przez Ceneo.pl sp. z o.o. pod adresem internetowym http://www.ceneo.pl serwis internetowy służący prezentacji lub promocji i reklamie produktów oferowanych przez Sklepy Internetowe, a przy zastosowaniu niezbędnych implementacji, także pośredniczeniu w sprzedaży tych produktów.

 

2.3.           Usługi Ceneo – świadczone przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo usługi Generowania Ruchu w zakresie oferty handlowej Sklepu Internetowego w określonych w Serwisie Ceneo kategoriach.

 

2.4.           Usługi Dodatkowe – świadczone przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo usługi inne niż Usługi Ceneo bądź usługi uzupełniające do Usług Ceneo.

 

2.5.           Kontrahent – przedsiębiorca, który zawarł z Ceneo.pl sp. z o.o. Umowę.

 

2.6.           Sklep Internetowy – sklep internetowy, stanowiący zorganizowany zbiór stron internetowych i narzędzi informatycznych, zarządzanych i udostępnianych przez Ceneo.pl sp. z o.o. lub danego  Kontrahenta, pozwalających Użytkownikom na dokonywanie zakupu towarów lub usług w sieci Internet, w określonej domenie.

 

2.7.           Oferta Handlowa Kontrahenta – towary lub usługi oferowane przez Kontrahenta nie posiadającego Sklepu Internetowego, prezentowane w Serwisie Ceneo i oferowane do sprzedaży w ramach usługi „Kup Teraz”.

 

2.8.           Użytkownik – pojedynczy użytkownik Internetu.

2.9.           Kup Teraz – usługa oferowana przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo polegająca na udostępnieniu mechanizmu informatycznego, poprzez który Użytkownicy mogą zawierać umowy sprzedaży określonych towarów lub usług oferowanych przez Sklepy Internetowe lub dostępnych w Ofercie Handlowej Kontrahenta.

2.10.        Kupujący – Użytkownik, który w ramach usługi „Kup Teraz” dokonuje zakupu towarów oferowanych przez Sklepy Internetowe lub znajdujących się w Ofercie Handlowej Kontrahenta.

 

2.11.        Umowa – umowa na czas nieokreślony zawarta pomiędzy Kontrahentem a Ceneo.pl sp. z o.o. w trybie określonym w Regulaminie, której przedmiotem jest współpraca Ceneo.pl sp. z o.o. z Kontrahentem w ramach Serwisu Ceneo oraz świadczenie Usług Ceneo w zakresie i na warunkach ujętych w Regulaminie oraz Cenniku.

 

2.12.        Cennik – określający dla danego Kontrahenta Stawki Za Klik cennik Usług Ceneo świadczonych temu Kontrahentowi przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo na podstawie zawartej Umowy.

 

2.13.        Stawka Za Klik – stawka za jednorazowe przekierowanie Użytkownika z Serwisu Ceneo lub ze stron innych serwisów internetowych prowadzonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. bądź z nią współpracujących na stronę zakupową Sklepu Internetowego Kontrahenta.

 

2.14.        Konto Przedpłat – indywidualne konto dla każdego Kontrahenta odnoszące się do danego Sklepu Internetowego lub do danego Kontrahenta nieprowadzącego Sklepu Internetowego, na które wpłaca on środki pieniężne na poczet przyszłych zobowiązań z tytułu Generowania Ruchu.

 

2.15.        Generowanie Ruchu – podejmowanie przez Ceneo.pl sp. z o.o. działań zmierzających do zapewnienia Kontrahentowi procesu przechodzenia Użytkowników na strony zakupowe Sklepu Internetowego Kontrahenta.

 

2.16.        Panel Administracyjny – aplikacja internetowa będąca częścią Serwisu Ceneo, umożliwiająca Kontrahentowi zarządzanie korzystaniem z poszczególnych usług udostępnianych w Serwisie Ceneo przez Ceneo.pl sp. z o.o., dostępna pod adresem internetowym https://shops.ceneo.pl po zalogowaniu się przez Kontrahenta przy użyciu indywidualnego loginu i hasła.

 

2.17.        Informacje i Dokumenty – wszelkie informacje, dane i dokumenty wymienione między Stronami w ramach zawartej Umowy, w tym świadczenia Usług Ceneo bądź Usług Dodatkowych, a także uzyskane przez jedną ze Stron w trakcie prowadzonych negocjacji w celu zawarcia Umowy.

 

2.18.        Plik XML – stanowiący podstawę Integracji dokument elektroniczny zawierający oferty danego Sklepu Internetowego, które mają być prezentowane na stronach produktowych Serwisu Ceneo.

 

2.19.        Integracja – proces technologiczny polegający na pobraniu informacji z poprawnego Pliku XML i zaprezentowaniu ich na stronach produktowych Serwisu Ceneo.

 

2.20.        Regulamin – niniejszy dokument (OWW).

 

 

3.      ZAKRES USŁUG CENEO

 

3.1.           Ceneo.pl sp. z o.o. świadczy Usługi Ceneo zgodnie z Regulaminem.

 

3.2.           Świadczenie Usługi Ceneo następuje poprzez zamieszczenie w Serwisie Ceneo oferty handlowej Sklepu Internetowego lub Oferty Handlowej Kontrahenta w zakresie i trybie opisanym w dalszych punktach Regulaminu. Ceneo.pl sp. z o.o. może również prezentować zamieszczoną w Serwisie Ceneo ofertę handlową oraz Ofertę Handlową Kontrahenta w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. bądź z nią współpracujących.

 

3.3.           Zamieszczenie w Serwisie Ceneo oferty handlowej Sklepu Internetowego oraz Oferty Handlowej Kontrahenta następuje na podstawie dostarczonych przez Kontrahenta informacji o tej ofercie.

 

3.4.           Oferta handlowa Sklepu Internetowego oraz Oferta Handlowa Kontrahenta prezentowana jest w określonych kategoriach tematycznych. W zakresie oferty towarowej na stronach Serwisu Ceneo prezentowane mogą być wyłącznie towary fabrycznie nowe, przeznaczone do sprzedaży detalicznej.

 

3.5.           Prezentacja danej oferty Sklepu Internetowego w Serwisie Ceneo obejmuje również udostępnienie Użytkownikom odnośnika do strony zakupowej danego Sklepu Internetowego, co umożliwia zakup prezentowanego towaru lub usługi bezpośrednio na stronach Sklepu Internetowego.

 

3.6.           Ceneo.pl sp. z o.o. zapewnia Kontrahentowi niezbędne informacje oraz doradztwo w zakresie Integracji oraz współpracy z Serwisem Ceneo.

 

4.      ZAWARCIE UMOWY

 

4.1.           Warunkiem nawiązania współpracy z Serwisem Ceneo oraz korzystania z Usług Ceneo jest dokonanie przez przedsiębiorcę rejestracji.

 

4.2.           Rejestrację rozpoczyna się poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego umieszczonego w Serwisie Ceneo, za pośrednictwem którego podaje się dane rejestrującego, w szczególności nazwę firmy, podatkowy numer identyfikacyjny (przedsiębiorcy zarejestrowani lub zameldowani w Polsce podają numer NIP), numer REGON, pełny adres kontaktowy wraz z nazwą kraju, adres e-mail oraz numer telefonu kontaktowego, jak również dane osoby odpowiedzialnej za kontakt z operatorem Serwisu Ceneo oraz w odniesieniu do Sklepów Internetowych podstawowe dane Sklepu Internetowego.

 

4.3.           W przypadku osoby prawnej oraz jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej ale posiadającej zdolność do czynności prawnej, rejestracji a także wszystkich dalszych czynności tego podmiotu w Serwisie Ceneo, może dokonać wyłącznie osoba, która jest umocowana do dokonywania w imieniu tego podmiotu tych czynności oraz do wykonywania wszelkich praw i obowiązków tego podmiotu jako Kontrahenta.

 

4.4.           Po wysłaniu formularza zgłaszający otrzymuje od Ceneo.pl sp. z o.o., na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, informację o adresie strony internetowej, za pośrednictwem której udostępniany jest jego formularz zgłoszeniowy.

 

4.5.           W przypadku jakiejkolwiek zmiany danych zgłaszającego podanych w formularzu zgłoszeniowym, zgłaszający powinien niezwłocznie poinformować o tym Ceneo.pl sp. z o.o.

 

4.6.           W trakcie wypełniania formularza zgłoszeniowego zgłaszający powinien zamieścić elektroniczne kopie następujących aktualnych dokumentów (bądź wydane przez właściwe organy dokumenty elektroniczne): dokumentu rejestrowego firmy (kopia odpisu z KRS lub zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, w zależności od formy prowadzenia działalności; w przypadku spółki cywilnej – także umowy spółki), zaświadczenia o nadaniu numeru REGON; zaświadczenia o nadaniu numeru identyfikacji podatkowej NIP, a w przypadku gdy zgłaszający prowadzi działalność wymagającą zezwolenia lub koncesji – kopii tych dokumentów, w sytuacji, gdy zezwolenie lub koncesja wygasło, zgłaszający zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Ceneo.pl sp. z o.o.. W przypadku prowadzenia przez Kontrahenta działalności gospodarczej poza granicami Polski – powinien on zamieścić kopie odpowiedników powyższych dokumentów w języku pochodzenia wraz z przysięgłym tłumaczeniem na język polski. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się do zgłaszającego o przesłanie dodatkowych niewymienionych powyżej dokumentów, w szczególności kopii stron dowodu osobistego lub innego dowodu tożsamości zgłaszającego. Zgłaszający będący podatnikiem podatku od wartości dodanej (VAT) z siedzibą na terytorium kraju Unii Europejskiej innego niż Polska zobowiązany jest podać numer identyfikacyjny, pod którym jest zarejestrowany jako podatnik dla transakcji wewnątrzwspólnotowych w kraju miejsca prowadzenia działalności gospodarczej w celu weryfikacji w systemie VIES. Wraz z udostępnieniem kopii powyższych dokumentów zgłaszający powinien zamieścić również Plik XML (opracowany i udostępniony zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu). Ceneo.pl sp. z o.o. dokona weryfikacji udostępnionych materiałów oraz Sklepu Internetowego. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do nie podjęcia współpracy ze zgłaszającym. O pozytywnej weryfikacji bądź o odmowie podjęcia współpracy Ceneo.pl sp. z o.o. powiadomi zgłaszającego wysyłając wiadomość na podany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail. W przypadku pozytywnej weryfikacji, zgłaszający uzyska możliwość zaakceptowania, za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, Regulaminu i Cennika.

 

4.7.           Niezwłocznie po akceptacji Regulaminu i Cennika zgłaszający otrzymuje od Ceneo.pl sp. z o.o., na wskazany w formularzu zgłoszeniowym adres e-mail, informację o adresie strony internetowej, za pośrednictwem której możliwe jest logowanie do Panelu Administracyjnego oraz hasło dostępowe. Z tą chwilą dochodzi do zawarcia Umowy.

 

4.8.           W terminie 14 dni od zawarcia Umowy Kontrahent zobowiązany jest dokonać pierwszej przedpłaty w wysokości 100 zł netto na Konto Przedpłat Kontrahenta wskazane w Panelu Administracyjnym. Za chwilę wniesienia przedpłaty przez Kontrahenta uważa się chwilę wpłynięcia środków na rachunek Ceneo.pl sp. z o.o.. Brak tej przedpłaty w powyższym terminie uprawnia Ceneo.pl sp. z o.o. do rozwiązania Umowy w trybie natychmiastowym i bez zachowania formy określonej w pkt. 15.3. Wpływ pełnej kwoty przedpłaty na rachunek Ceneo.pl sp. z o.o. wyłącza powyższe uprawnienie Ceneo.pl sp. z o.o. do natychmiastowego rozwiązania Umowy. Od momentu wniesienia przedpłaty Kontrahent może korzystać z Usług Ceneo. Wpłata kwoty 100 zł, o której mowa w niniejszym punkcie nie dotyczy Kontrahentów współpracujących z Ceneo w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta w szczególności wystawiających Towary w kategorii Handmade.

 

4.9.           Pełna lista Usług Dodatkowych umieszczona jest w Panelu Administracyjnym. Korzystanie z Usług Dodatkowych odbywa się na zasadach i warunkach określonych w odrębnych dokumentach (regulaminy) dostępnych w Panelu Administracyjnym. W celu rozpoczęcia korzystania z Usług Dodatkowych Kontrahent wybiera odpowiednie opcje w Panelu Administracyjnym oraz dokonuje akceptacji treści właściwych dokumentów określających zasady i warunki świadczenia poszczególnych usług. Ceneo.pl sp. z o.o. ma prawo odmówić Kontrahentowi świadczenia jakiejkolwiek Usługi Dodatkowej, jeśli Kontrahent narusza postanowienia Regulaminu, nie spełnia warunków wskazanych w dokumentach określających zasady i warunki świadczenia danej usługi albo nie daje rękojmi korzystania z Usług Dodatkowych zgodnie z zasadami i warunkami korzystania z tych usług, lub jeśli świadczenie tych usług  na rzecz Kontrahenta stoi w sprzeczności z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

 

4.10.        Za pośrednictwem Panelu Administracyjnego Kontrahent może wnosić o rozszerzenie współpracy o jego kolejny Sklep Internetowy, co wymaga w szczególności podania podstawowych danych Sklepu Internetowego oraz zamieszczenia kolejnego Pliku XML z ofertą tego Sklepu Internetowego. Taki Sklep Internetowy musi się różnić od Sklepów objętych już współpracą, w tym powinien mieć odmienną nazwę, ofertę handlową (inny asortyment, warunki sprzedaży itp.) oraz szatę graficzną. Ceneo.pl sp. z o.o. dokona weryfikacji Pliku XML i Sklepu Internetowego, o wyniku tej weryfikacji i swojej decyzji w przedmiocie rozszerzenia współpracy Ceneo.pl sp. z o.o. poinformuje Kontrahenta. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zwrócenia się do Kontrahenta o przesłanie dodatkowych dokumentów, jak również zastrzega sobie prawo do nie rozszerzenia współpracy bez podawania przyczyny. Po otrzymaniu informacji o pozytywnej decyzji Ceneo.pl sp. z o.o. Kontrahent powinien, za pośrednictwem Panelu Administracyjnego, wybrać opcję dodania przedmiotowego Sklepu Internetowego połączoną z akceptacją Regulaminu i Cennika. Wybór tej opcji zostanie niezwłocznie potwierdzony przez Ceneo.pl sp. z o.o. i z tym momentem dochodzi o rozszerzenia współpracy o dany Sklep Internetowy. W odniesieniu do dodanego Sklepu Internetowego stosuje się model rozliczeń obowiązujący Kontrahenta przed poszerzeniem współpracy. Jeżeli model ten oparty jest na przedpłacie – postanowienia pkt. 4.8 w odniesieniu do dodanego Sklepu Internetowego stosuje się odpowiednio.

 

4.11.        Drogą elektroniczną, w szczególności za pośrednictwem Panelu Administracyjnego, na podstawie porozumienia Ceneo.pl sp. z o.o. i Kontrahenta, w indywidualnym przypadku może być dokonywana modyfikacja Umowy.

 

5.      WARUNKI UCZESTNICTWA W SERWISIE CENEO

 

5.1.           W ramach współpracy Kontrahent zobowiązuje się do:

 

a)      podania prawdziwych i aktualnych danych dotyczących jego i jego przedsiębiorstwa, a w przypadku późniejszej zmiany jakichkolwiek danych, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym Ceneo.pl sp. z o.o. i przesłania kopii odpowiednich dokumentów,

 

b)     prowadzenia działalności gospodarczej zgodnie z przepisami prawa, w szczególności do posiadania wymaganych prawem aktualnych koncesji lub zezwoleń; w sytuacji, gdy zezwolenie lub koncesja wygasło, Kontrahent zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie Ceneo.pl sp. z o.o.

 

5.2.           Zabrania się usuwania przez Kontrahenta danych, o których mowa w pkt. 4.2 w trakcie współpracy z Serwisem Ceneo a także podawania danych niepełnych bądź nieprawdziwych.

 

5.3.           W trakcie współpracy Kontrahent, który prowadzi sklep Internetowy zobowiązany jest go prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Kontrahent powinien podać na stronach Sklepu Internetowego swoją pełną nazwę oraz aktualne dane teleadresowe i rejestrowe a także inne elementy wymagane przepisami prawa, w szczególności prawa konsumenckiego oraz regulacji dotyczących ochrony danych osobowych. Kontrahent powinien podawać ceny brutto.

 

5.4.           Kontrahent przystępując do współpracy gwarantuje, że jego firma, Oferta Handlowa Kontrahenta, wyroby, oferowane towary oraz świadczone przez niego usługi, nie naruszają praw osób trzecich i są wolne od wad fizycznych.

 

5.5.           Kontrahent ponosi całkowitą odpowiedzialność za nieprawdziwość złożonych oświadczeń i zapewnień oraz za niedopełnienie zobowiązań wynikających z niniejszego Regulaminu.

 

5.6.           Ceneo.pl sp. z o.o. ma prawo do opublikowania nazwy, logo Kontrahenta oraz jego Sklepu Internetowego i adresu strony internetowej Kontrahenta na stronach Serwisu Ceneo oraz na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. bądź z nią współpracujących.

 

5.7.           Rozpoczynając współpracę z Ceneo.pl sp. z o.o. oraz prezentując swoje oferty w Serwisie, Kontrahent przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę na ich porównywanie, agregowanie oraz prezentację przez Ceneo.pl sp. z o.o.,  w sposób analityczny i syntetyczny. Powyższa zgoda  dotyczy także opinii o Kontrahencie publikowanych w Serwisie.

 

 

6.      ZASADY KORZYSTANIA Z USŁUG CENEO

 

6.1.           Kontrahent zobowiązany jest zapewnić, aby oferta handlowa jego Sklepu Internetowego lub Oferta Handlowa Kontrahenta prezentowana na w Serwisie Ceneo była aktualna i zgodna z przepisami prawa, jak również zobowiązany jest realizować swoje zobowiązania wobec klientów zgodnie z tą ofertą oraz w sposób zgodny z przepisami prawa.

 

6.2.           Tworząc Plik XML Kontrahent powinien dokładnie opisać przedmiot oferty, tj. towar lub usługę. Marka oraz inne informacje dotyczące pochodzenia towaru i jego producenta, które są umieszczane w opisie, muszą być kompletne, dokładne i nie mogą wprowadzać w błąd Użytkowników. Opis towaru lub usługi może odnosić się wyłącznie do przedmiotu danej oferty. Kontrahent odpowiedzialny jest za wszelkie błędy lub nieścisłości takiego opisu.

 

6.3.           W ramach Umowy, Kontrahent wyraża zgodę na wykorzystywanie materiałów zamieszczonych lub wskazanych w Pliku XML do prezentacji oferty towarów i usług oraz do promocji samego Serwisu Ceneo w Serwisie Ceneo oraz w innych serwisach internetowych prowadzonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. bądź z nią współpracujących.

 

6.4.           Zakazana jest prezentacja w Serwisie Ceneo ofert dotyczących towarów i usług zabronionych przez przepisy prawa, naruszających zasady dobrych obyczajów, bądź stanowiących czyny nieuczciwej konkurencji. Oferta Sklepu Internetowego jak i Oferta Handlowa Kontrahenta prezentowana w Serwisie Ceneo nie może:

 

a)      naruszać godności ludzkiej,

 

b)     naruszać dobrego imienia Ceneo.pl sp. z o.o.,

 

c)      zawierać treści dyskryminujących ze względu na rasę, płeć, narodowość lub przekonania religijne,

 

d)     zachęcać do naruszania lub łamania prawa,

 

e)     promować systemu sprzedaży lawinowej,

 

f)       naruszać obowiązujących przepisów prawa, w szczególności dotyczących zasad reklamy produktów wrażliwych (m.in. papierosy, alkohol, farmaceutyki) oraz publicznej prezentacji treści pornograficznych,

 

g)      naruszać prawnie chronionych interesów podmiotów trzecich, w szczególności ich praw autorskich i dóbr osobistych,

 

h)     wprowadzać potencjalnego nabywcy w błąd w sposób mogący wpłynąć na jego decyzję co do nabycia towaru lub usługi,

 

i)       różnić się od treści oferty handlowej prezentowanej na stronach internetowych danego Sklepu Internetowego.

 

6.5.           W przypadku uzyskania informacji o prezentacji towarów lub usług w sposób naruszający w jakimkolwiek zakresie postanowienia powyższego pkt. 6.4, Ceneo.pl sp. z o.o. ma prawo natychmiast zawiesić świadczenie Usług Ceneo lub Usług Dodatkowych, co nie wyłącza dalszych uprawnień Ceneo.pl sp. z o.o. przewidzianych w Regulaminie.

 

6.6.           Nawiązując współpracę z Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo Kontrahent godzi się na to, aby jego produkty lub usługi oraz działalność związana z ich sprzedażą była przedmiotem subiektywnej oceny Internautów wyrażanej w formie opinii publikowanych na stronach Serwisu Ceneo oraz stronach partnerów Serwisu Ceneo. Kontrahent zobowiązany jest powstrzymać się od jakichkolwiek działań mających na celu manipulację wyłaniającym się z opinii obrazem (w tym wiarygodnością) jego bądź jego konkurentów, w szczególności poprzez inicjowanie działań zmierzających do wystawienia pozytywnych opinii jemu lub jego Sklepowi Internetowemu i negatywnych konkurencyjnemu Sklepowi Internetowemu lub Kontrahentowi będącemu jego konkurentem a także poprzez zawieranie porozumień z innymi podmiotami w celu wzajemnego oddziaływania na budowanie wiarygodności własnej i innych podmiotów.

 

6.7.           W razie zakwalifikowania przez Ceneo.pl sp. z o.o. danej opinii, wystawionej przez Użytkownika Kontrahentowi i opublikowanej na stronach Serwisu Ceneo lub stronach partnerów Serwisu Ceneo (w tym wystawionej w związku z korzystaniem przez Kontrahenta z Usług Dodatkowych), jako opinii negatywnej, Kontrahent może, z wykorzystaniem narzędzi dostępnych w Panelu Administracyjnym, podjąć działania zmierzające do unieważnienia tej negatywnej opinii przez Ceneo.pl sp. z o.o.

 

6.8.           Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do weryfikacji treści opinii wystawionych przez Użytkowników Kontrahentowi i opublikowanych na stronach Serwisu Ceneo lub stronach partnerów Serwisu Ceneo (w tym wystawionych w związku z korzystaniem przez Kontrahenta z Usług Dodatkowych). Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie również prawo do ingerencji w treść takich opinii, usuwania ich ze stron Serwisu Ceneo lub stron partnerów Serwisu Ceneo, a także ich unieważniania, w przypadku gdy treść takich opinii narusza: przepisy prawa, prawa osób trzecich, dobre obyczaje, Regulamin lub regulaminy stron partnerów Serwisu Ceneo.

 

6.9.           Kontrahent zobowiązany jest do powstrzymania się od działań powodujących przeciążenie łącza internetowego w sposób negatywnie wpływający na funkcjonowanie Serwisu Ceneo. Kontrahent zobowiązany jest również powstrzymać się od działań mających na celu kopiowanie, reprodukowanie lub modyfikowanie treści i/lub danych zamieszczonych w Serwisie Ceneo oraz działań mających na celu wykorzystywanie programów automatycznie pobierających zawartość lub jakąkolwiek część Serwisu Ceneo, chyba że uzyska pisemną zgodę Ceneo.pl sp. z o.o. na podjęcie takich działań.

 

6.10.        Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Użytkownika a zainicjowanego na stronie Serwisu Ceneo poprzez przekierowanie Użytkownika lub udostępnienie formularza zamówienia, a także ponosi pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji zamówienia złożonego przez Kupującego w ramach usługi „Kup Teraz”.

 

6.11.        Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za prawdziwość i rzetelność informacji oraz za jakość, bezpieczeństwo i legalność towarów lub usług prezentowanych w ramach Serwisu Ceneo.

 

 

 

7.      WARUNKI TECHNICZNE PREZENTACJI OFERTY SKLEPU INTERNETOWEGO ORAZ OFERTY HANDLOWEJ KONTRAHENTA

 

7.1.           Kontrahent powinien spełnić techniczne wymagania niezbędne do prezentacji oferty Sklepu Internetowego oraz Oferty Handlowej Kontrahenta w Serwisie Ceneo. Wymagania te zawiera instrukcja Pliku XML dostępna w Serwisie Ceneo. Kontrahent zobowiązany jest udzielać Ceneo.pl sp. z o.o. wszelkich informacji niezbędnych do poprawnej Integracji jego Sklepu Internetowego z Serwisem Ceneo.

 

7.2.           Zamieszczanie oferty Sklepu Internetowego oraz Oferty Handlowej Kontrahenta w Serwisie Ceneo możliwe jest wyłącznie przy użyciu Pliku XML prawidłowo utworzonego i udostępnionego Ceneo.pl sp. z o.o. przez Kontrahenta zgodnie z Regulaminem.

 

7.3.           Plik XML powinien zostać przygotowany przez Kontrahenta zgodnie ze strukturą szczegółowo opisaną przez Serwis Ceneo i udostępniony za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego, a po zawarciu Umowy – Panelu Administracyjnego, w którym Kontrahent powinien wskazać format i położenie Pliku XML.

 

7.4.           Plik XML musi znajdować się na serwerze Kontrahenta. Niedopuszczalne jest udostępnianie Ceneo.pl sp. z o.o. plików umieszczonych na darmowych serwisach oferujących hosting plików (np. Megaupload czy Rapidshare). Rozszerzenie XML nie jest obligatoryjne, Plik XML może być zapisany również w formacie PHP albo TXT.

 

7.5.           Plik XML, po jego udostępnieniu przez Kontrahenta, jest pobierany przez mechanizmy Serwisu Ceneo i łączony z bazą danych Serwisu Ceneo. Pobranie następuje automatycznie i nie rzadziej niż raz na dobę. Prezentacja oferty Sklepu Internetowego Kontrahenta oraz Oferty Handlowej Kontrahenta w Serwisie Ceneo możliwa jest od chwili stworzenia powiązania między ofertą przekazaną przez Kontrahenta w Pliku XML a informacją o towarze lub usłudze z bazy danych Ceneo.pl sp. z o.o.

 

7.6.           Kontrahent zobowiązany jest aktualizować ofertę Sklepu Internetowego lub Ofertę Handlowa Kontrahenta poprzez wprowadzenie odpowiednich danych do Pliku XML. Aktualizacja prezentowanej w Serwisie Ceneo oferty następuje automatycznie i nie później niż w ciągu doby od wprowadzenia w powyższym trybie zmian. Zmiana Pliku XML na nowy, jak również zmiana położenia Pliku XML, wymaga uprzedniego porozumienia się w tej kwestii z Ceneo.pl sp. z o.o.

 

7.7.           Ceneo.pl sp. z o.o. ma prawo natychmiast zawiesić świadczenie Usług Ceneo w całości lub w części ze względów technicznych, w przypadku gdy:

 

a)      nie ma możliwości przetworzenia Pliku XML z uwagi na błędy w jego strukturze, bądź brak dostępu do Pliku XML (w tym usunięcie Pliku XML ze wskazanej wcześniej lokalizacji bądź problemy serwera, na którym znajduje się Plik XML), lub

 

b)     Kontrahent samodzielnie zmienił w Pliku XML id ofert – oferta zostaje zawieszona do momentu przekazania przez Kontrahenta prawidłowo zaktualizowanego Pliku XML, lub

 

c)      występują błędy integracyjne w dużej ilości ofert Kontrahenta spowodowane błędnym opracowaniem Pliku XML, w szczególności gdy Kontrahent nie podaje wymaganych elementów opisujących produkt, np. kodów producenta lub kodów EAN towarów, lub

 

d)     gdy ceny lub dostępności towarów bądź usług są nieaktualne w Pliku XML.

 

7.8.           Kontrahent wyraża zgodę na logowanie się do jego Panelu Administracyjnego przez osoby wyznaczone przez Ceneo.pl sp. z o.o., w celu prawidłowej obsługi technicznej.

 

8. ZAWIESZENIE I ODMOWA ŚWIADCZENIA USŁUG W RAMACH SERWISU CENEO

 

8.1.        Ceneo.pl sp. z o.o. ma prawo dokonywania przerw w działaniu Serwisu Ceneo w celu przeprowadzenia koniecznych prac konserwacyjnych a także przerw koniecznych do rozbudowy, zmiany konfiguracji lub wymiany sprzętu bądź oprogramowania.

 

8.2.        Ceneo.pl sp. z o.o. zobowiązuje się do dołożenia wszelkich starań aby przerwy w funkcjonowaniu Serwisu Ceneo, o których mowa w pkt. 8.1, były przeprowadzane w czasie najmniej uciążliwym dla Kontrahenta. O planowanych przerwach Ceneo.pl sp. z o.o. będzie informować Kontrahenta z 24-godzinnym wyprzedzeniem, za pośrednictwem poczty elektronicznej. W takim przypadku Ceneo.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z przerw w działaniu Serwisu Ceneo.

 

8.3.        Ceneo.pl sp. z o.o. uprawniona jest odmowy, w każdym czasie, prezentowania w Serwisie Ceneo jakichkolwiek treści lub materiałów graficznych, co do których istnieje podejrzenie, że mogą naruszyć przepisy prawa, prawa osób trzecich lub dobre obyczaje bądź urażać uczucia, w tym uczucia religijne.

 

8.4.        Ceneo.pl sp. z o.o. może uzależnić współpracę bądź korzystanie z Serwisu Ceneo przez Kontrahenta od uwiarygodnienia danych podanych przez Kontrahenta, o których mowa w pkt. 4.2 a także uwiarygodnienia, iż Kontrahent spełnienia wymogi określone w przepisach prawa dla prowadzonej przez niego działalności. W takim przypadku Kontrahent zobowiązany jest dokonać takiego uwiarygodnienia.

 

8.5.        Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do usunięcia z Serwisu Ceneo całości lub części oferty Sklepu Internetowego Kontrahenta oraz całości lub części Oferty Handlowej Kontrahenta lub zawieszenia – na czas określony lub nieokreślony – świadczenia Usług Ceneo lub Usług Dodatkowych na rzecz Kontrahenta, w szczególności poprzez zablokowanie możliwości korzystania z Panelu Administracyjnego, zawieszenie (blokada) możliwości korzystania z poszczególnych funkcjonalności Panelu Administracyjnego, w przypadkach gdy:

 

a)      zachodzi obawa, że za pośrednictwem Sklepu Internetowego są lub mogą być podejmowane działania stanowiące czyny bezprawne, lub

b)     Ceneo.pl sp. z o.o. uzyska wiarygodną wiadomość o bezprawnym charakterze towarów lub usług prezentowanych w ramach Ceneo, o bezprawnym charakterze Oferty Handlowej Kontrahenta lub związanej z nią działalności Kontrahenta, lub

c)      działania lub zaniechania Kontrahenta naruszają Regulamin bądź negatywnie wpływają na dobre imię Ceneo.pl sp. z o.o. lub w inny sposób szkodzą Ceneo.pl sp. z o.o., lub

 

d)     Kontrahent zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Ceneo.pl sp. z o.o. za usługi świadczone w ramach Serwisu Ceneo przez okres dłuższy niż 30 dni bądź podejmuje działania mające na celu uniknięcie obowiązku uiszczenia należnych Ceneo.pl sp. z o.o. opłat, a nadto w innych, szczególnych przypadkach przewidzianych w Regulaminie.

 

8.6.        Ceneo.pl sp. z o.o. może skorzystać z uprawnień określonych w pkt. 8.5 po bezskutecznym upływie wyznaczonego Kontrahentowi terminu do zaprzestania naruszeń i usunięcia ich skutków, chyba że w danym przypadku Regulamin przewiduje dla Ceneo.pl sp. z o.o. możliwości natychmiastowego podjęcia działań.

 

8.7.        Kontrahent w uzasadnionych przypadkach może wnioskować o zawieszenie świadczenia usług przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo na dowolny wskazany przez siebie okres. O zawieszeniu świadczenia usług w ramach Serwisu Ceneo na wniosek Kontrahenta każdorazowo decyduje Ceneo.pl sp. z o.o. (obsługa Serwisu Ceneo). Przywrócenie świadczenia usług przez Ceneo.pl sp. z o.o. również następuje na wniosek Kontrahenta.

8.8.        Kontrahent ponosi pełną odpowiedzialność za swoje działania lub zaniechania będące podstawą do zawieszenia świadczenia usług przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo, w szczególności ponosi pełną odpowiedzialność odszkodowawczą względem Ceneo.pl sp. z o.o.. Postanowienia niniejszego punktu nie dotyczą zawieszenia świadczenia usług w ramach Serwisu Ceneo, dokonanego na wniosek Kontrahenta, zgodnie z pkt. 8.7.

 

9.      ODPOWIEDZIALNOŚĆ CENEO.PL SP. Z O.O.

 

9.1.        Ceneo.pl sp. z o.o. świadcząc Usługi Ceneo, jak również Usługi Dodatkowe, nie staje się w jakimkolwiek zakresie stroną transakcji dokonywanych przez Kontrahenta z Użytkownikami. Wyłączną odpowiedzialność za wykonanie umowy zawartej pomiędzy Kontrahentem a Użytkownikiem ponoszą strony tej umowy.

 

9.2.        Ceneo.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron Sklepu Internetowego Kontrahenta, za zawartość Oferty Handlowej Kontrahenta, zachowania Kontrahenta oraz osób odwiedzających Sklep Internetowy oraz nienależyte wykonanie bądź niewykonanie przez Użytkowników lub Kontrahenta zobowiązań wynikających z transakcji zawartych w Sklepie Internetowym lub zawartych w ramach usługi „Kup Teraz”. Ceneo.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za następstwa działań Kontrahenta lub Użytkowników stanowiących naruszenie niniejszego Regulaminu. Ceneo.pl sp. z o.o. w szczególności nie ponosi odpowiedzialności za jakość, bezpieczeństwo lub legalność towarów i usług sprzedawanych w Sklepie Internetowym oraz prezentowanych w Ofercie Handlowej Kontrahenta, za prawdziwość i rzetelność informacji podawanych przez Kontrahenta i inne strony transakcji zawieranych w Sklepie Internetowym lub w ramach usługi „Kup Teraz”, zdolność Kontrahenta do sprzedaży towarów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym lub w Ofercie Handlowej Kontrahenta oraz wypłacalność każdej ze stron transakcji zawieranych w Sklepie Internetowym lub w ramach usługi „Kup Teraz”. Ceneo.pl sp. z o.o. może jednak inicjować działania, których celem jest zmierzanie do naprawienia szkody doznanej przez Użytkowników na skutek działania Kontrahenta.

 

9.3.        Ceneo.pl sp. z o.o. ponosi odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Usług Ceneo oraz Usług Dodatkowych podlegających opłacie, na zasadach określonych przepisami prawa i niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem odpowiedzialności za ewentualne utracone przez Kontrahenta korzyści. Odpowiedzialność Ceneo.pl sp. z o.o. ograniczona jest do wysokości opłaty wniesionej przez Kontrahenta za daną usługę.

 

9.4.        Ceneo.pl sp. z o.o. nie odpowiada za zakłócenia w realizacji Usług Ceneo lub Usług Dodatkowych spowodowane nieprawidłowym przygotowaniem bądź przekazaniem Pliku XML lub spowodowanych korzystaniem z Panelu Administracyjnego niezgodnie z zaleceniami umieszczonym w dokumentacji użytkowej Usługi Ceneo.

 

9.5.        Ceneo.pl sp. z o.o. nie odpowiada za skutki spowodowane ujawnieniem przez Kontrahenta hasła dostępowego do Panelu Administracyjnego osobom trzecim.

 

9.6.        Ceneo.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za błędy w prezentacji oferty handlowej Kontrahenta ani za błędne przekierowania Użytkowników z Serwisu Ceneo do Sklepu Internetowego Kontrahenta powstałe w wyniku nieprawidłowego przygotowania lub aktualizacji Pliku XML przez Kontrahenta.

 

9.7.        Ceneo.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z zakłóceń w pracy łączy internetowych oraz innych od niego niezależnych, które mogą wpłynąć na świadczenie Usług Ceneo lub Usług Dodatkowych.

9.8.        Ceneo.pl sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraconych korzyści, strat lub obciążeń Kontrahenta wynikających z przerwania, zawieszenia lub odmowy świadczenia jakichkolwiek Usług Ceneo bądź Usług Dodatkowych, jeżeli przerwanie, zawieszenie lub odmowa następuje zgodnie z Regulaminem. Zawieszenie bądź przerwanie świadczenia jakichkolwiek usług w ramach Serwisu Ceneo z uwagi na przyczyny leżące po stronie Kontrahenta nie powoduje wstrzymania naliczania opłat.

 

10.WARUNKI FINANSOWE

 

10.1.     Wysokość opłat za Usługi Ceneo określa Cennik. Usługi Dodatkowe świadczone są w ramach opłaty za Usługi Ceneo, chyba że z regulaminów poszczególnych Usług Dodatkowych wynika obowiązek dokonania dodatkowych opłat, wówczas opłaty te określone są w cennikach takich Usług Dodatkowych.

 

10.2.     Okazjonalnie Ceneo.pl sp. z o.o. może organizować promocje dotyczące naliczania opłat w Serwisie Ceneo. Promocje dotyczące naliczania opłat nie stanowią zmiany Cennika ani cenników poszczególnych odpłatnych Usług Dodatkowych.

 

10.3.     Płatność za Usługi Ceneo oraz za odpłatne Usługi Dodatkowe jest rozliczana w systemie przedpłatowym, co oznacza, że Konto Przedpłat Kontrahenta będzie pomniejszane o opłaty zgodnie z Cennikiem i odpowiednio cennikami poszczególnych Usług Dodatkowych. Dokonanie wpłaty oznacza uzupełnienie Konta przedpłat.

 

10.4.     W momencie przekierowania Użytkownika z Serwisu Ceneo lub ze stron innych serwisów internetowych prowadzonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. bądź z nią współpracujących, Stawka Za Klik jest pobierana z Konta Przedpłat. W przypadku, gdy stan Konta Przedpłat Sklepu Internetowego Kontrahenta spadnie do 0 zł bądź kwoty niższej niż pojedyncza Stawka Za Klik, Ceneo.pl sp. z o.o. zawiesi prezentowanie oferty Sklepu Internetowego Kontrahenta do momentu dokonania kolejnej przedpłaty z zastrzeżeniem pkt. 15.4 lit. h.

 

10.5.     W trakcie współpracy Klient i Ceneo.pl sp. z o.o. mogą porozumieć się do co zastosowania innego, niż wskazany w pkt. 10.1, 10.3 i 10.4, modelu rozliczeń. Przyjęcie takiego modelu następuje na warunkach przedstawionych przez Ceneo.pl sp. z o.o. i zaakceptowanych przez Kontrahenta.

Porozumienie stron w przedmiocie zmiany modelu rozliczeń może nastąpić drogą elektroniczną.

 

10.6.     Podstawą rozliczenia opłat za Usługi Ceneo są raporty przygotowywane przez Ceneo.pl sp. z o.o. i udostępniane w Panelu Administracyjnym Kontrahenta. Raport będzie zawierał szczegółowe informacje na temat ilości przejść Użytkownika z Serwisu Ceneo lub ze stron innych serwisów internetowych prowadzonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. bądź z nią współpracujących na stronę zakupową Sklepu Internetowego Kontrahenta, dla każdego przedmiotu promowanej oferty handlowej Sklepu Internetowego wraz z datą zdarzenia. Ceneo.pl sp. z o.o. zapewni dostęp on-line do raportów w formie elektronicznej, aktualizowanych w cyklach dobowych.

 

10.7.     Wszystkie kwoty podawane w cennikach są kwotami netto, tj. nie uwzględniają podatku VAT, chyba że odmiennie wskazano wyraźnie w danym cenniku.

 

10.8.     Kontrahenci otrzymujący faktury zobowiązani są do uiszczenia należności wykazanej w tej fakturze bez względu na jej wysokość. Domyślną formą przesyłania faktur jest udostępnianie ich w formie elektronicznej. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, w rozumieniu przepisów o podatku od towarów i usług, na zasadach opisanych w Regulaminie.

10.9. Dla zapewnienia autentyczności pochodzenia faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury będą udostępniane Kontrahentowi w formie elektronicznej wyłącznie po zalogowaniu się do Panelu Administracyjnego, w sposób umożliwiający pobranie ich do systemu informatycznego Kontrahenta.

10.10 Dla zapewnienia integralności treści faktur w rozumieniu odrębnych przepisów, faktury udostępniane w formie elektronicznej będą generowane jako pliki w formacie PDF (Portable Document Format), zabezpieczone w sposób uniemożliwiający zmianę danych faktury, w szczególności:

a.    edycję treści dokumentu,
b.    komentowanie,
c.    wypełnianie lub podpisywanie pól formularza,
d.    montaż dokumentu,
e.    kopiowanie zawartości dokumentu,
f.    wydzielanie stron.

 

10.11. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość stosowania dodatkowych rozwiązań technicznych ponad wskazane w punkcie 10.9 i 10.10 powyżej, mających na celu zapewnienie autentyczności pochodzenia oraz integralności treści faktur przesyłanych (udostępnianych) w formie elektronicznej.

 

10.12 Kontrahent w każdej chwili może cofnąć akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, zaznaczając odpowiednie pole w Panelu Administracyjnym. Jako cofnięcie akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej uznaje się również:

 

a. rezygnację z otrzymywania faktur VAT, dokonaną przez Kontrahenta po zalogowaniu do Panelu Administracyjnego,

b. złożenie oświadczenia o rozwiązaniu Umowy przez którąkolwiek ze stron.

 

10.13 Kontrahent, który cofnął akceptację na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej, może ponownie dokonać akceptacji, zaznaczając odpowiednie pole w Panelu Administracyjnym.

 

10.14. Kontrahent otrzymujący faktury VAT przesyłane (udostępniane) w formie elektronicznej zobowiązany jest do ich przechowywania zgodnie z odrębnymi przepisami.  

 

10.15. Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wystawienia i przesłania Kontrahentowi faktury w formie papierowej, pomimo dokonania przez niego akceptacji na przesyłanie (udostępnianie) faktur w formie elektronicznej.

 

10.16. Faktury przesłane (udostępnione) Kontrahentowi  w formie elektronicznej będą dostępne w Panelu Administracyjnym przez okres 7 lat od ich wystawienia.

 

10.17.   W przypadku zastrzeżeń co do poprawności sporządzenia faktury, Kontrahent zobowiązany jest niezwłocznie zgłosić zastrzeżenia z uzasadnieniem.

10.18.   Działania Kontrahenta podejmowane w celu uniknięcia obowiązku uiszczenia opłat należnych Ceneo.pl sp. z o.o., jak również niedotrzymanie przez Kontrahenta warunków płatności mogą skutkować zawieszeniem lub wypowiedzeniem świadczenia wszystkich usług przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo.

 

10.19.   Kontrahent może w uzasadnionych przypadkach ubiegać się o zwrot części lub całości pobranej opłaty za Usługi Ceneo lub Usługi Dodatkowe. Wniosek o zwrot pobranej opłaty za Usługi Ceneo lub Usługi Dodatkowej powinien być zgłoszony niezwłocznie po zaistnieniu zdarzenia lub zarejestrowania nieprawidłowości w naliczaniu opłat.

 

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 

11.1.     Kontrahent zapewnia, że udostępnienie przez niego wszelkich materiałów i informacji oraz ich wykorzystanie przez Ceneo.pl sp. z o.o. na potrzeby realizacji Umowy nie stanowi naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich.

 

11.2.     Kontrahent oświadcza, że przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr niematerialnych znajdujący się na jego stronach internetowych, w tym znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczania towarów i usług oferowanych w Sklepie Internetowym oraz do oznaczania samego Sklepu Internetowego. Kontrahent oświadcza również, że przysługuje mu prawo do używania wszelkich materiałów i dóbr niematerialnych, w szczególności znaków towarowych, zdjęć i opisów służących do oznaczania towarów i usług oferowanych w ramach Oferty Handlowej Kontrahenta.

 

11.3.     Kontrahent przystępując do współpracy w ramach Serwisu Ceneo wyraża zgodę na nieodpłatne wykorzystanie przez Ceneo.pl sp. z o.o. wszelkich materiałów udostępnionych przez Kontrahenta, w celu prezentacji jego, jego towarów, Oferty Handlowej Kontrahenta oraz oferty Sklepu Internetowego, jak również w celu stworzenia bazy danych towarów, w Serwisie Ceneo oraz w innych serwisach internetowych współpracujących z Serwisem Ceneo, jak również w innych serwisach Ceneo.pl sp. z o.o.. Kontrahent zapewnia, że takie wykorzystanie tych materiałów nie będzie stanowiło naruszenia prawa osób trzecich.

 

11.4.     Wszelkie prawa do Serwisu Ceneo i jego zawartości (poza elementami dostarczonymi przez Kontrahentów), a także do mechanizmów i materiałów integrujących systemy Kontrahenta i Serwisu Ceneo stanowią wyłączną własność Ceneo.pl sp. z o.o.. Wskazane elementy stanowią przedmiot autorskich praw majątkowych oraz praw do baz danych i jako takie korzystają z ustawowej ochrony prawnej.

 

11.5.     Pobieranie lub wykorzystywanie w jakimkolwiek zakresie dostępnych w ramach Serwisu Ceneo materiałów, w tym w szczególności danych transakcyjnych, wymaga każdorazowo zgody Ceneo.pl sp. z o.o. i nie może naruszać postanowień Regulaminu oraz powszechnie obowiązującego prawa, jak również nie może naruszać interesów Ceneo.pl sp. z o.o. bądź Kontrahentów lub Użytkowników. Zabronione jest jakiekolwiek agregowanie i przetwarzanie danych transakcyjnych oraz innych informacji dostępnych w Serwisie Ceneo w celu ich dalszego udostępniania osobom trzecim w ramach innych serwisów internetowych jak i poza Internetem. Zabronione jest również wykorzystywanie oznaczeń Serwisu Ceneo, w tym charakterystycznych elementów grafiki, w ramach własnych usługowych serwisów internetowych, z zastrzeżeniem pkt. 11.6.

 

11.6.     Kontrahent uprawniony jest do zamieszczenia logo Serwisu Ceneo, jak również innych oznaczeń udostępnionych do pobrania przez Ceneo.pl sp. z o.o., na swoich stronach internetowych w celu podania informacji o współpracy z Serwisem Ceneo.

12. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

 

12.1.     Ceneo.pl sp. z o.o. dokłada wszelkich starań w celu zapewnienia ochrony poufnych danych i informacji przekazanych przez Kontrahenta Ceneo.pl sp. z o.o.. W szczególności Ceneo.pl sp. z o.o. stosuje środki organizacyjne i techniczne służące bezpieczeństwu przekazanych danych i informacji, w tym środki wymagane w przepisach obowiązującego prawa.

 

12.2.     Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych określa Załącznik do Regulaminu – Polityka Prywatności.

 

12.3.     Kontrahent, zobowiązuje się do przestrzegania w trakcie współpracy z Serwisem Ceneo wszelkich przepisów prawa dotyczących ochrony i przetwarzania danych osobowych swoich klientów.

 

13.POUFNOŚĆ

 

13.1.     W ramach współpracy Strony, zobowiązane są zachować w tajemnicy i nie ujawniać Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony w całości ani w części osobom trzecim.

 

13.2.     Strony uprawnione są do ujawnienia Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony tym spośród swoich pracowników oraz pracowników i konsultantów spółek organizacyjnie powiązanych lub współpracujących („Strony Trzecie”), którym ujawnienie tych Informacji i Dokumentów jest konieczne dla realizacji celów Umowy. Strony zobowiązują się do pisemnego zobowiązania ww. osób (nie dotyczy pracowników na umowach o pracę) do zachowania tajemnicy oraz do poinformowania drugiej Strony o ujawnieniu tajemnicy.

 

13.3.     Za działania i zaniechania osób, o których mowa w powyższym pkt. 13.2. Strona ujawniająca ponosi pełną odpowiedzialność jak za działania własne.

 

13.4.     Strony zobowiązują się nie korzystać z Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony w sposób wykraczający poza rzeczową i uzasadnioną analizę i przetworzenie prowadzące do zrealizowania postanowień Umowy.

 

13.5.     Strony zobowiązują się nie korzystać z Informacji i Dokumentów otrzymanych od drugiej Strony dla celów komercyjnych, ani w całości lub części powielać, kopiować lub reprodukować otrzymanych dokumentów, z wyjątkiem przypadków, gdy jest to dokonywane dla potrzeb współpracy Stron.

 

13.6.     Kontrahent zobowiązany jest do zachowania w poufności i nie ujawniania w całości lub w części osobom trzecim warunków współpracy z Ceneo.pl sp. z o.o. w zakresie korzystania przez niego z Serwisu Ceneo oraz technologicznych i technicznych zasad i szczegółów działania Serwisu Ceneo. Punkt 13.2. i 13.3. stosuje się odpowiednio.

 

13.7.     Określone w powyższych pkt. 13.1. – 13.6. obowiązki nie dotyczą sytuacji, gdy:

a) Strona ujawniająca uzyska uprzednią pisemną zgodę drugiej Strony na określone działania dotyczące informacji objętych poufnością, lub

 

c)      informacje są lub stały się publicznie znane bez naruszenia obowiązku zachowania ich w tajemnicy,

 

d)     obowiązek ujawnienia informacji wynika z obowiązujących przepisów prawa, w szczególności z orzeczenia sądowego bądź decyzji właściwych organów administracji publicznej lub samorządu terytorialnego.

 

13.8.     W przypadku zakończenia współpracy, Strony niezwłocznie zaprzestaną wykorzystywania Informacji i Dokumentów oraz zwrócą drugiej Stronie lub zniszczą przechowywane Informacje i Dokumenty, niezależnie od formy ich utrwalenia. Obowiązek określony w zdaniu poprzednim nie dotyczy dokumentów dostarczonych przez Kontrahenta zgodnie z pkt. 4., a także z pkt. 5.1 bądź 8.4.

 

13.9.     Określony w niniejszym pkt. 13 obowiązek zachowania poufności ciąży na Stronach w czasie trwania współpracy oraz przez okres 12 miesięcy po jej ustaniu.

 

14. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

 

14.1.     Kontrahent może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie bądź regulaminach Usług Dodatkowych nie są realizowane lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu bądź regulaminami Usług Dodatkowych.

 

14.2.     Reklamacja może być zgłoszona w terminie 30 dni licząc od daty zdarzenia będącego przedmiotem reklamacji.

 

14.3.     Reklamację można złożyć za pomocą korespondencji elektronicznej na adres: wsparciesklepu@ceneo.pl lub w formie listu poleconego przesłanego na adres: Ceneo.pl, ul. Legnicka 48 G , 54 – 202 Wrocław.

 

14.4.     Reklamacja powinna zawierać co najmniej: imię i nazwisko/nazwę Kontrahenta, jego adres e-mail, nazwę Sklepu Internetowego Kontrahenta (o ile go prowadzi), okoliczności uzasadniające reklamację, a także konkretne żądanie Kontrahenta związane ze składaną reklamacją.

 

14.5.     Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, Ceneo.pl sp. z o.o. przed rozpatrzeniem reklamacji, zwróci się do Kontrahenta o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.

 

14.6.     Ceneo.pl sp. z o.o. rozpoznaje reklamację w terminie 30 dni od daty otrzymania prawidłowo złożonej reklamacji (zawierającej wymagane elementy i niewymagającej uzupełnienia). W sprawach zawiłych Ceneo.pl sp. z o.o. może wydłużyć ten termin do 60 dni po uprzednim powiadomieniu składającego reklamację. Kontrahent otrzyma informację o sposobie rozpatrzenia reklamacji drogą korespondencji elektronicznej, na adres e-mail widniejący aktualnie w Panelu Administracyjnym Sklepu Internetowego.

 

15. ROZWIĄZANIE UMOWY

 

15.1.     Każdej ze Stron przysługuje prawo rozwiązania Umowy z zachowaniem 1-miesięcznego okresu wypowiedzenia skutecznego na koniec miesiąca kalendarzowego.

 

15.2.     Kontrahentowi przysługuje prawo do rozwiązania Umowy, bez zachowania okresu wypowiedzenia, tj. ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku rażącego naruszenia przez Ceneo.pl sp. z o.o. postanowień Umowy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu do zaprzestania naruszeń w wyznaczonym terminie 15 dni od tego wezwania.

 

15.3.     Oświadczenie o rozwiązaniu Umowy wymaga formy pisemnej. Rozwiązanie Umowy jest równoznaczne z zakończeniem świadczenia Usług Dodatkowych i rozwiązaniem wszelkich umów w przedmiocie świadczenia tych Usług Dodatkowych.

 

15.4.     Umowa może zostać rozwiązana przez Ceneo.pl sp. z o.o. ze skutkiem natychmiastowym w przypadku gdy:

 

a)      Kontrahent narusza postanowienia Regulaminu bądź obowiązujące przepisy prawa bądź zaakceptowane wcześniej regulaminy Usług Dodatkowych, lub

 

b)     stwierdzono nieprawdziwość oświadczeń złożonych przez Kontrahenta, a do których złożenia jest on zobowiązany na podstawie postanowień Regulaminu, bądź złożonych poprzez akceptację Regulaminu, lub

 

c)      dane, o których mowa w pkt. 4.2 zostały przez Kontrahenta usunięte w trakcie korzystania z usług Serwisu Ceneo lub Usług Dodatkowych, lub

 

d)     stwierdzono podanie przez Kontrahenta danych niepełnych bądź nieprawdziwych, lub

 

e)     Kontrahent nienależycie realizuje zamówienia składane przez Użytkowników na stronach Sklepu Internetowego lub w ramach usługi „Kup Teraz”, lub

 

f)       Oferta Handlowa Kontrahenta prezentowana w Serwisie Ceneo narusza przepisy prawa lub prawa osób trzecich, lub

 

g)      Sklep Internetowy Kontrahenta uzyska więcej niż 10% skarg od klientów Sklepu Internetowego (Użytkowników) dotyczących jego działalności w odniesieniu do miesięcznej liczby transakcji albo też w przypadku anulowania co najmniej 10% transakcji w odniesieniu do miesięcznej liczby transakcji, lub

 

h)     zerowy stan Konta Przedpłat utrzymuje się przez okres dłuższy niż 12 miesięcy, lub

 

i)       Kontrahent zalega z jakimikolwiek płatnościami na rzecz Ceneo.pl sp. z o.o. za usługi świadczone w ramach Serwisu Ceneo przez okres dłuższy niż 30 dni, licząc od upływu terminu płatności, podanego na fakturze, lub

 

j)       działania lub zaniechania Kontrahenta negatywnie wpływają na dobre imię Ceneo.pl sp. z o.o. lub w inny sposób szkodzą Ceneo.pl sp. z o.o.

 

15.5.     Jeżeli Umowa została rozwiązana na podstawie decyzji Ceneo.pl sp. z o.o., Kontrahent nie może ponownie nawiązać współpracy z Serwisem Ceneo bez uprzedniej zgody Ceneo.pl sp. z o.o.

 

15.6.     Zwrot niewykorzystanych środków pieniężnych nastąpi w terminie do 70 dni od chwili rozwiązania Umowy oraz otrzymania potwierdzenia doręczenia faktury korygującej.

 

16. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

16.1.     Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronach Serwisu Ceneo oraz w Panelu Administracyjnym. Obowiązujący danego Kontrahenta Cennik dostępny jest w jego Panelu Administracyjnym. Na żądanie Kontrahenta dokumenty te przesyłane są pocztą elektroniczną.

 

16.2.     Załącznikiem do Regulaminu stanowiącym jego integralną część jest Polityka Prywatności. Linki umieszczone w wersji elektronicznej Regulaminu, w tym załączników, jedynie ułatwiają poruszanie się po stronach Serwisu Ceneo. Dokumenty inne, niż Polityka Prywatności, nie stanowią załącznika do Regulaminu.

 

16.3.     Ceneo.pl sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu oraz Cennika w dowolnym czasie.

 

16.4.     Kontrahent zostanie powiadomiony o takich zmianach (odpowiednio – Regulaminu lub Cennika) stosownym komunikatem wysyłanym na wskazany w Panelu Administracyjnym adres e-mail. Kontrahent może odmówić akceptacji zmian przesyłając do Ceneo.pl sp. z o.o. oświadczenie w formie wskazanej w pkt. 15.3 o odmowie akceptacji zmian w terminie 30 dni od daty powiadomienia Kontrahenta przez Ceneo.pl sp. z o.o. o zmianie Regulaminu lub Cennika. Niedostarczenie do Ceneo.pl sp. z o.o. odmowy akceptacji zmian w powyższym terminie jest uznawane za akceptację zmian przez Kontrahenta. Przesłanie w ciągu 30 dni od daty powiadomienia Kontrahenta przez Ceneo.pl sp. z o.o. o zmianie Regulaminu lub Cennika do Ceneo.pl sp. z o.o. odmowy akceptacji zmian jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy przez Kontrahenta z zachowaniem 30 dniowego terminu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego, liczonego od dnia otrzymania przez Ceneo.pl sp. z o.o. informacji o odmowie akceptacji zmian. Do momentu akceptacji Kontrahenta obowiązuje brzmienie Regulaminu oraz Cennika sprzed dokonanej zmiany. Kontrahent zobowiązany jest przed rozwiązaniem Umowy uregulować dotychczasowe zobowiązania względem Ceneo.pl sp. z o.o. za korzystanie z Serwisu Ceneo.

 

16.5.     Kontrahent może przenieść prawa i obowiązki wynikające z Umowy tylko i wyłącznie za zgodą Ceneo.pl sp. z o.o.

 

16.6.     Wszelkie spory związane z realizacją Umów będą rozstrzygane przez polskie sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Ceneo.pl sp. z o.o., przy czym w przypadku sporów na tle sposobu realizacji przez Ceneo.pl sp. z o.o. Usług Ceneo, postępowanie sądowe może być wszczęte po wyczerpaniu drogi postępowania reklamacyjnego, w pozostałych przypadkach (poza windykacją należności za usługi Ceneo.pl sp. z o.o.) Strony zobowiązują się w pierwszej kolejności dążyć do polubownego rozstrzygnięcia sporów w drodze negocjacji prowadzonych przez okres 90 dni.

 

16.7.     Prawem właściwym dla całości Umowy jest prawo polskie.

 

16.8.     W kwestiach nieuregulowanych w Umowach zawartych z Ceneo.pl sp. z o.o. zastosowanie mają przepisy prawa polskiego.

 

16.9.     Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu zostanie uznane prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, pozostałe postanowienia pozostają w mocy.

 

16.10.   Nagłówki (tytuły poszczególnych punktów) w Regulaminie użyte są dla celów informacyjnych i nie mają wpływu na wykładnię Regulaminu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Załącznik do Regulaminu współpracy z Serwisem Ceneo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

1.               Niniejsza polityka prywatności ma zastosowanie do wszelkich usług świadczonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. na rzecz przedsiębiorców, którzy zawarli z Ceneo.pl sp. z o.o. umowę o korzystanie z usług oferowanych przez Ceneo.pl sp. z o.o. w Internecie („Kontrahenci”). Korzystanie z usług oferowanych przez Ceneo.pl sp. z o.o. Kontrahentom możliwe jest po zapoznaniu się z niniejszą polityką prywatności i akceptację jej treści.

 

2.               Celem tej polityki prywatności jest wskazanie sposobu i zakresu, w jakim Ceneo.pl sp. z o.o. przetwarza dane osobowe (Kontrahentów, klientów Kontrahentów) oraz określenie zasad ich ochrony. Ceneo.pl sp. z o.o. przetwarza dane osobowe zgodnie z przepisami obowiązującego prawa, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: „ogólne rozporządzenie o ochronie danych”)

 

3.               Administratorem danych osobowych Kontrahentów w rozumieniu ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, przekazanych Ceneo.pl sp. z o.o. w związku z korzystaniem z usług świadczonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo, oraz na stronach innych serwisów internetowych prowadzonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. bądź z nią współpracujących, jest Ceneo.pl sp. z o.o.

 

4.               W związku z korzystaniem z Serwisu Ceneo przez Kontrahenta, w tym w związku z korzystaniem z poszczególnych usług świadczonych przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach Serwisu Ceneo, Ceneo.pl sp. z o. o. przetwarza dane osobowe Kontrahentów będących osobami fizycznymi, przedstawicieli Kontrahentów oraz – w ograniczonym zakresie – klientów Kontrahentów.

 

5.               Dane osobowe Kontrahentów oraz ich przedstawicieli (w tym osób wskazanych Ceneo.pl sp. z o. o. jako osoby do kontaktu) zbierane są przez Ceneo.pl sp. z o.o. podczas rejestracji i zakładania konta dla Kontrahenta, a także później, w trakcie świadczenia usług przez Ceneo.pl sp. z o. o. w ramach Serwisu Ceneo.

 

6.               Dane osobowe Kontrahentów i ich przedstawicieli przetwarzane są w celu i zakresie niezbędnym do świadczenia usług Ceneo.pl sp. z o. o. To obejmuje np. obsługę zapytań i skarg Kontrahentów, dokonywanie rozliczeń z Kontrahentami, umożliwienie Kontrahentom udziału w promocjach i konkursach organizowanych przez Ceneo.pl sp. z o. o., analizę i badanie sposobu korzystania przez Kontrahentów z usług świadczonych przez Ceneo.pl sp. z o. o., a także przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, w celach prowadzenia postępowań sądowych lub administracyjnych, w celach archiwalnych oraz dla celów zapewnienia rozliczalności wykonania obowiązków wynikających z przepisów prawa.

 

7.               W związku z korzystaniem przez Kontrahentów z usług oferowanych przez Ceneo.pl sp. z o. o., Ceneo.pl sp. z o. o. nie udostępnia i nie przekazuje Kontrahentom danych osobowych użytkowników Serwisu Ceneo, z zastrzeżeniem usługi „Kup Teraz”, w której Ceneo.pl sp. z o.o. przekazuje Kontrahentom następujące dane użytkowników dla celów umożliwienia im dokonania zakupu u danego Kontrahenta: imię, nazwisko, adres e-mail, adres, numer telefonu, ID produktu, ilość, sposób płatności, sposób dostawy, nazwa firmy, NIP.

 

8.               W związku z korzystaniem z usług oferowanych przez Ceneo.pl sp. z o.o., Kontrahent umożliwia Ceneo.pl sp. z o.o. dostęp do danych osobowych swoich klientów. Ma to miejsce przede wszystkim w usłudze takiej jak Zaufane Opinie. Dostęp do danych osobowych odbywa się na zasadzie powierzenia przetwarzania tych danych przez Kontrahenta Ceneo.pl sp. z o. o. Powierzenie przetwarzania danych osobowych klientów Kontrahenta następuje na czas trwania Umowy i wyłącznie w celu umożliwienia Ceneo.pl sp. z o.o. świadczenia usług Kontrahentowi. Ceneo.pl sp. z o.o. w żadnym przypadku nie decyduje o tym, w jaki sposób Kontrahent przetwarza dane osobowe swoich klientów. Warunki powierzenia określone w niniejszej polityce prywatności stanowią element Umowy zawartej przez Ceneo.pl sp. z o.o. z Kontrahentem.

 

9.               W ramach powierzenia przetwarzania danych osobowych, Kontrahent umożliwia  Ceneo.pl sp. z o. o. dostęp do danych osobowych klientów Kontrahenta obejmujących:  imię, nazwisko, adres poczty elektronicznej (e-mail), numer i datę zamówienia, przedmiot zamówienia, ID produktu, cenę zakupu oraz treść opinii klienta Kontrahenta o przedmiocie zamówienia i sposobie jego realizacji.

 

10.            Powierzenie przetwarzania danych osobowych klientów Kontrahentów obejmuje wykonywanie przez Ceneo.pl sp. z o.o. następujących operacji na danych osobowych klientów Kontrahenta: pobieranie, przeglądanie, utrwalanie i przechowywanie tych danych osobowych, udostępnianie w Serwisie Ceneo, usuwanie.

 

11.            Ceneo.pl sp. z o.o. zobowiązuje się do przetwarzania danych osobowych klientów Kontrahenta wyłącznie w celu i w zakresie niezbędnym dla realizacji zadań i usług zleconych w ramach Umowy przez Kontrahenta.

 

12.            Ceneo.pl sp. z o. o. wspiera Kontrahenta, który powierzył Ceneo.pl sp. z o. o. przetwarzanie danych osobowych swoich klientów  w zakresie niezbędnym do wywiązania się przez Kontrahenta z obowiązków wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych. W ramach tego wsparcia Ceneo.pl sp. z o.o. między innymi:

a)      przetwarza dane osobowe na udokumentowane polecenie Kontrahenta – co dotyczy też przekazywania danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej – chyba że obowiązek taki nakłada na Ceneo.pl sp. z o.o. prawo Unii Europejskiej lub prawo polskie, o czym Ceneo.pl sp. z o.o. poinformuje Kontrahenta przed rozpoczęciem przetwarzania danych osobowych, o ile prawo to nie zabrania udzielania takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny;

b)     zapewnia, by osoby upoważnione do przetwarzania danych osobowych zobowiązały się do zachowania tajemnicy lub by podlegały odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy;

c)      podejmuje wszelkie środki techniczne i organizacyjne, aby zapewnić stopień bezpieczeństwa odpowiadający ryzyku,  wymagane przez art. 32 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

d)     przestrzega warunków korzystania z usług innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

e)     biorąc pod uwagę charakter przetwarzania, w miarę możliwości pomaga Kontrahentowi poprzez odpowiednie środki techniczne i organizacyjne wywiązać się z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania jej praw określonych w przepisach ogólnego rozporządzenia o ochronie danych;

f)       uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga Kontrahentowi wywiązać się z obowiązków określonych w art. 32–36 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, tj. z obowiązków odpowiedniego zabezpieczenia danych osobowych, zgłaszania naruszeń ochrony danych i zawiadamiania o tym osób, których dane dotyczą, wykonywania oceny skutków przetwarzania dla ochrony danych oraz brania udziału w konsultacjach z organem nadzorczym;

g)      po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, zależnie od decyzji Kontrahenta, usuwa lub zwraca mu wszelkie dane osobowe oraz usuwa wszelkie ich istniejące kopie, chyba że prawo Unii lub prawo państwa członkowskiego nakazują przechowywanie danych osobowych;

h)     udostępnia Kontrahentowi wszelkie informacje niezbędne do wykazania spełnienia obowiązków określonych w artykule 28 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, oraz umożliwia Kontrahentowi lub audytorowi upoważnionemu przez Kontrahenta przeprowadzanie audytów, w tym inspekcji, i przyczynia się do nich.

 

13.            Regulaminy poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu Ceneo mogą przewidywać szczególne zasady powierzania przetwarzania danych osobowych klientów Kontrahenta Ceneo.pl sp. z o.o., odmienne od zasad określonych w niniejszej polityce prywatności. W razie niezgodności pomiędzy postanowieniami tych regulaminów i niniejszej polityki prywatności, dotyczącymi powierzania przetwarzania danych osobowych klientów Kontrahenta Ceneo.pl sp. z o.o., pierwszeństwo mieć będą te szczególne postanowienia regulaminów poszczególnych usług świadczonych w ramach Serwisu Ceneo, o ile nie zostanie wskazane inaczej.

 

14.            Ceneo.pl sp. z o.o. zapewnia Kontrahentom i przedstawicielom Kontrahentów realizację uprawnień wynikających z przepisów ogólnego rozporządzenia o ochronie danych, w tym prawa dostępu do treści własnych danych osobowych, ich sprostowania, ograniczenia, usunięcia, przenoszenia, a także prawa do sprzeciwu wobec przetwarzania danych. W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych, Ceneo.pl sp. z o.o. zapewnia Kontrahentom i przedstawicielom Kontrahentów możliwość wycofania zgody w dowolnym momencie.

 

15.            Dane osobowe Kontrahentów, przedstawicieli Kontrahentów lub klientów Kontrahentów mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Kontrahentów, przedstawicieli Kontrahentów lub klientów Kontrahentów mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Ceneo.pl sp. z o.o., wykonującym na zlecenie Ceneo.pl sp. z o.o. czynności dotyczące realizowanych na rzecz Kontrahentów (lub klientów Kontrahentów) przez Ceneo.pl sp. z o.o. w ramach usług Serwisu Ceneo.

 

16.            Dane osobowe Kontrahentów, przedstawicieli Kontrahentów i klientów Kontrahentów są chronione przez Ceneo.pl sp. z o.o. przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, a także innymi przypadkami ich ujawnienia albo utraty oraz przed zniszczeniem lub nieuprawnioną modyfikacją wskazanych danych oraz informacji poprzez stosowanie odpowiednich zabezpieczeń organizacyjnych, a także zabezpieczeń o charakterze technicznym i programistycznym, w szczególności systemów szyfrowania danych.

 

17.            Kontrahent zobowiązany jest zapewnić zgodne z prawem przetwarzanie danych osobowych klientów Kontrahenta, przekazywanych Ceneo.pl sp. z o.o. do przetwarzania, w tym podstawę prawną do ich przetwarzania.

 

18.            Kontrahent jest w szczególności zobowiązany zapewnić, przed przekazaniem Ceneo.pl sp. z o.o. danych osobowych klientów Kontrahenta poinformowanie swych klientów o Ceneo.pl sp. z o.o. jako podmiocie, któremu Kontrahent udostępnia dane osobowe klientów Kontrahenta w ramach powierzenia przetwarzania.

 

 

19.            Ceneo.pl sp. z o. o. w ramach świadczenia usług w Serwisie Ceneo może także stosować pliki "cookies". Informacje zbierane przy pomocy "cookies" będą wykorzystywane w celu świadczenia przez Ceneo.pl sp. z o.o. usług, w tym dostosowywania usług do indywidualnych potrzeb i preferencji Kontrahentów, jak również opracowywania ogólnych statystyk dotyczących korzystania przez Kontrahentów z Serwisu Ceneo. Kontrahent w każdej chwili ma możliwość zablokowania generowania plików „cookies” poprzez wybranie odpowiedniej opcji w swojej przeglądarce internetowej. Ceneo.pl sp. z o.o. informuje, że w przypadku zablokowania „cookies”, korzystanie ze stron Serwisu Ceneo może być utrudnione.

 

20.            Wszelkie terminy użyte w niniejszej polityce prywatności, zapisane dużą literą, a nie zdefiniowane w tym dokumencie mają znaczenie, jakie nadano im w Regulaminie współpracy z Serwisem Ceneo.